RETNINGSLINJER FOR LØYPEPREPARERING I RINGSAKERFJELLET

RETNINGSLINJER FOR LØYPEPREPARERING I RINGSAKERFJELLET

Løypenettet i Ringsakerfjellet er totalt ca 300 km langt. Antall km som prepareres til enhver tid vil variere med snøforhold og sesongvariasjoner. Ut i fra nedenforstående spesifikasjoner er årlig behov for preparering gjennomsnittlig 1800 timer løypepreparering pr sesong for Sjusjøområdet. I tillegg kommer andre oppdrag.
Kart C viser en oversikt over alle skiløypene i fjellet og hvilken del av løypenettet disse retningslinjene gjelder. Løyper som er uthevet viser hvilke løyper som tilhører vårt område.

MÅLGRUPPER

Våre brukergrupper har forskjellige behov for løyper. Vi anser det som svært viktig å ta hensyn til dette i prioritering av preparering av løypene. De 4 hovedmålgruppene som bruker løypene er:

 1. Turister ved turistbedriftene på fjellet innenfor løypeområdet og turister ved turistbedriftene i byområdet i Lillehammer. Det skilles her mellom perioder med skiløpere på treningsopphold og perioder med vinterturister.
 2. Hytteeierne i området.
 3. Lokalbefolkningen (dagsturister) fra Lillehammer, Øyer og Ringsaker kommune samt store deler av Hedmark og Oppland fylker.
 4. Aktive langrennsløpere og idrettslag.

 


Generelt sett kan man si at lokalbefolkningen og hyttefolk primært kommer i helger og ferieperioder. Det er spesielt viktig å merke seg at man i vintersesongen har turister ved turistbedriftene som har behov for løyper midt i uka. Det er de tilreisende turistene som er minst kjent i området og som dermed har størst behov for preparerte og merkede løyper, sett fra sikkerhetsmessige hensyn. Løypene i tilknytning til overnattingsbedriftene på Sjusjøen og i Natrudstilen har 1. prioritet.

LØYPEKJØRING SJUSJØEN

SESONGVARIASJONER

Grovt sett kan løypeprepareringen deles i tre perioder. Beskrivelsen nedenfor er tegnet inn på vedlagte kart.

Kjøring av løyper på lite snø – tidligløyper fra ca 1.11 til 20.12         Kart A

 

 1. Sjusjøen – Kroksjøen – Gjestbusåsen – Midtfjellet – Moste – Natrudstilen.
  Hygga blir med når nødvendig grunnpreparering er utført.
  Hvis det er snø nok i nedre del kjøres tidligløype via Tverrbekkvegen til Sjusjøen.
 2. Sjusjøen sentrum og Birkebeinerløypa til Nordseterveien e.a. der Lillehammer kommune kjører, Skogsløypa mot Nordseter
 3. På første snøen kjøres løype langs veien fra Storåsen til Elgåsen og Melsjøen iht egen avtale. Når kjørbart kjøres løypene Mosterunden, Gjesbusåsenrunden og rundt Elgåsen.
 4. Konkurranseløyper og lysløype på Natrudstilen og Sjusjøen.


Tilknytingspunktene Sjusjøen og Natrudstilen skal være kjørt til kl. 08.00. Hygga skal være kjørt til kl. 10.00 når dette området kommer med etter at nødvendig grunnpreparering er utført.

Kjøring av løyper når det har kommet mer snø fram til 20.12             Kart B

 

 1. Tilknytningsløyper for sentrale hytteområder.
 2. Birkebeinerløypa.
 3. Rømåsmyra.
 4. Skulivangen.
 5. Moste – Leindalen – Sjusjøen.
 6. Etter samråd med løypekomiteen kan flere løyper kjøres ved spesielle snøforhold eller for å etablere såle.


Tilknytningspunktene Sjusjøen og Natrudstilen skal være kjørt til kl. 08.00. Hygga skal være kjørt til kl. 10.00.

Kjøring av løyper fra 20.12 og til og med påsken                Kart C

Det løypenettet som finnes skal i hovedsak kjøres slik at det er godt preparert, spesielt i helger og høytider.
Tilknytningspunktene Sjusjøen og Natrudstilen skal være kjørt til kl. 09.00. Hygga skal være kjørt til kl. 10.00, samt sentrale tilknytningspunkter fra sentrale hytteområder Skulivangen, Rømåsmyra, Elgåsen, Storåsen og Heståsen.

Kjøring av løyper i påsken

Det kjøres løyper hver dag i påsken fra palmelørdag til og med 2. påskedag.
Tilknytningspunktene Sjusjøen og Natrudstilen skal være kjørt til kl. 09.00. Hygga skal være kjørt til kl. 10.00.

Kjøring av løyper etter påske

Som hovedregel kjøres tilførselsløyper fra hytteområdene og løyper innover fjellet.

Uværsløyper                                        Kart D

Uværsløypene kjøres fortrinnsvis i henhold til kart D.
Dette dreier seg om løyper fra Sjusjøen og Sjusjøvannet rundt, Birkebeinerløypa og ellers løyper nede i skogen.

Proff-løype” gjennom hele sesongen

Mosterunden om Leindalen med tilknytningspunkt Natrudstilen og Sjusjøenn Langrennsarena og forbindelse til Hygga fra Kopnageln kjøres med spesielt god standard tilrettelagt for aktive langrennsløpere med klassisk- og fristil.
Lysløyper og konkurranseløyper er også en del av dette tilbudet.

GENERELT

VÆR OG FØREFORHOLD

I tillegg til sesongvariasjonene må tidspunkter for preparering med løypemaskin skjønnsmessig vurderes av løypekjører etter vær og føreforhold. Det er normalt nødvendig med preparering:

 

 • Etter hvert snøfall
 • Ved gjenblåste løyper.
 • Ved isete løyper. Ved ekstremt isete og harde løyper må det vurderes prioritering av de løypene som skal kjøres. Dette skal skje i samråd med løypekomiteen.
 • På dager med uvær skal bare uværsløype / skogsløyper kjøres (se kart D).


For øvrig etter avtale med ansvarlig representant for løypeutvalget.

LØYPESTANDARD

Prioriterte løyper, unntatt bratte bakker og lignende skal kjøres med doble spor med totalbredde på minimum 4 meter. Dersom traseen er for smal for to spor, setter det bare ett spor og skøyting. I bratte utforkjøringer eller ved faremomenter som for eksempel smale bruer, skal sporsetter heves der dette er mulig. Det samme gjelder x-kryss eller t-kryss. Ved avkjøring, slingring av spor eller heving av glattbrett som gir ”kuler”, skal dette umiddelbart rettes på.

LØYPEMASKINER

Maskinparken skal (med mindre annet er avtalt) være slik at krav til løypestandard spesifisert overfor kan opprettholdes under alle forhold. Dette innebærer at prepareringsmaskiner må ha:

 • Hydraulisk heving av glattbrett
 • Hydraulisk heving/senking av sporsettere, individuelt.
 • Fres, inkludert tilgang til sporfresere for maskinene.
 • Hydraulisk frontskjær
 • GPS-utstyr monteres på alle maskiner.

MÅLSETTING

”Vi ønsker at Sjusjøen skal være Nord-Europas beste turski destinasjon”.

Forutsetninger for å lykkes:

 

 1. LØYPENETTET


At løypene kjøres i henhold til instruks og løypekart, og at løypene som kjøres holder høy kvalitet.

 

 

 1. LØYPEKVALITET


Stavfeste:
Klassiske spor skal være 60 cm fra ytterkant av kjørte trase for å gi feste for høyre stav, forutsatt høyregåing. Det skal likevel være minimum 2 meter mellom sporene til skøyting. Er traseen for smal til dette, settes det bare ett spor.

Uregelmessigheter i den kjørte traseen:
Ved avkjøring, slingring av spor eller heving av glattbrett som gir ”kuler” (for eksempel for å komme opp en bratt bakke) skal dette umiddelbart rettes på.

Heving av sporsetter:
I bratte utforkjøringer eller ved andre faremomenter (for eksempel smale bruer) skal sporsetter hever. Dette vurderes av løypekjører.

 

 

 1. INFORMASJON / OPPLÆRING


I forkant av hver sesong skal alle maskinførere delta i møte for å gjennomgå kjøreinstruks og eventuelle endringer av denne.
Etter sesongslutt skal alle løypekjørere delta i evalueringsmøte.